Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je Martin Marek, Polní 484, 33209 Štěnovice, IČO: 64374891, DIČ: CZ7105092247 (dále jen prodávající), E-mail: info@investicnimedaile.cz.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména novým občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb. - dále jen NOZ) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.) v platném znění.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.investicnimedaile.cz a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné.

2. Objednávku lze realizovat pouze na registrované kupující, tj. každý kupující se musí zaregistrovat.

3. Prodávající prohlašuje, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na www.investicnimedaile.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace kupující souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu na www.investicnimedaile.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce. Službu zasílání novinek e-mailem může kupující kdykoliv zrušit na e-mailové adrese info@investicnimedaile.cz.

4. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné

5. Objednávky se vyřizují v pořadí, v jakém byly doručeny. Přednostně jsou vyřizovány objednávky zadané v internetovém obchodě na www.investicnimedaile.cz , poté e-mailové objednávky, písemné objednávky doručené poštou a nakonec telefonické objednávky.

6. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat rezervace/objednávky, případně redukovat počet rezervovaných / objednaných kusů, pokud počet obdržených rezervací / objednávek převyšuje disponibilní zásoby zboží, respektive počet kusů v připravované edici/kolekci.

7. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce (dále jen kupní smlouva) mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy a to buď elektronickou poštou, nebo zasláním na adresu. Toto potvrzení obsahuje výčet objednaného zboží a rovněž výzvu k zaplacení zboží nebo převzetí zásilky. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující podpisem těchto obchodních podmínek prohlašuje, že souhlasí s tímto způsobem uzavření kupní smlouvy.

8. Pokud kupující zboží objednává jako podnikatelský subjekt s platným českým IČ, nese plnou zodpovědnost za věcnou správnost dodacích a fakturačních údajů. Ty musí korespondovat s údaji zapsanými v živnostenském rejstříku a obchodním rejstříku.

9. Kupující bere na vědomí, že pro jednoho odběratele lze rezervovat nebo si může objednat omezené množství kusů stejného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tento limit upravovat dle potřeby. Požadované větší množství vyžaduje dohodu s prodávajícím.

10. Pokud kupující nesplní svůj závazek zaplatit a odebrat závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek takového kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

11. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v těchto případech:

 1. Došlo-li k systémové poruše počítačové sítě, softwarové chybě nebo selhání lidského faktoru
 2. při stanovení ceny, která zjevně neodpovídá ceně na světových trzích
 3. Je-li objednávka vystavena na zjevně pochybnou nebo neexistující doručovací adresu
 4. Jedná-li se o zákazníka, který již v minulosti nedodržel své smluvní závazky
 5. Pokud bylo objednané zboží již vyprodáno a nelze nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným zbožím
 6. Pokud dodavatel prodávajícího i navzdory smluvním podmínkám není schopen dodat objednané zboží

Ve všech výše uvedených případech bude zákazník kontaktován (telefonicky nebo emailem).

III. Dodací a dopravní podmínky

1. Zboží expeduje prodávající do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem.

2. V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu nejpozději do 5-ti dnů (pokud je zboží skladem) ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

3. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

4. Kupující je povinen provést kontrolu kompletnosti dodaného zboží neprodleně po převzetí. Zjistí - li kupující po převzetí a vybalení zboží vady (chybějící zboží, záměna zboží, nesprávné ceny, poškozené zboží atd.), je povinen to sdělit prodávajícímu nejpozději do 5 dnů od převzetí. Na pozdější reklamace z titulu nekompletnosti zásilky či záměny nebo chybějícího zboží nebude brán zřetel.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

 1. při platbě dobírkou zaplacením kupní ceny přepravci.
 2. při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího
 3. splacením celé kupní ceny prostřednictvím záloh při využití platební metody na splátky

6. Způsob odeslání zboží:

 1. Balík do ruky – Česká pošta, s.p. – při platbě bankovním převodem nebo dobírkou.
 2. Balík na poštu – Česká pošta, s.p. – při platbě bankovním převodem nebo dobírkou.
 3. Cenné psaní - Česká pošta, s.p. - při platbě bankovním převodem nebo dobírkou pro zásilky s vahou zboží do 100 g.
 4. Doporučené psaní - Česká pošta, s.p. - při platbě bankovním převodem nebo dobírkou pro zásilky s hodnotou zboží do 600 Kč vč.DPH.
 5. Osobní odběr - při platbě bankovním převodem nebo hotově.

Použije-li kupující při objednávce způsob dopravy neodpovídající povaze zásilky uvedené v bodech c a d, bude prodávajícím objednávka příslušným způsobem upravena, přičemž prodávající bude o tomto faktu kupujícího s předstihem informovat a to včetně dalších pokynů a na případný doplatek dopravného.

7. Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození.

8. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

9. Náklady na dodání zboží:

Poštovné za dodávky zboží na území České republiky je účtováno k tíži kupujícího ve výši uvedené pro jednotlivé zásilky a to:

 1. Poštovné za dodávky zboží na území České republiky je účtováno k tíži kupujícího ve výši uvedené pro jednotlivé zásilky a to:
  •    120,- Kč vč. DPH za jednu zásilku pro typ zásilky Balík do ruky a Balík na poštu.
  •    75,- Kč vč. DPH za jednu zásilku pro typ zásilky Doporučené psaní.
  •    95,- Kč vč. DPH za jednu zásilku pro typ zásilky Cenné psaní.
 2. Předem placené dodávky zboží v hodnotě nad 10.000,- Kč včetně DPH pro dodání v České republice budou doručovány na náklady prodávajícího.

IV. Platební podmínky

Kupující má možnost uhradit kupní cenu za zboží jedním z níže uvedených způsobů:

 1. Dobírkou - příplatek k objednávce 35 Kč vč. DPH.
 2. Bankovním převodem/složením zálohy na účet prodávajícího.
 3. Hotově - při převzetí objednávky.

Způsob platby uvede kupující na objednávce.

V. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruka za jakost po dobu 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím. Postup při reklamaci zboží upravuje tento Reklamační řád.

Reklamační řád.

Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady.

Jak postupovat při reklamaci:

1. V případě reklamace může kupující zvolit dvě možnosti dodání zboží k reklamačnímu řízení.

 1. Zaslat výrobek na adresu prodávajícího. Přeprava je hrazena kupujícím, v případě uznání reklamace bude uhrazena prodávajícím kupujícímu dodatečně.
 2. Nebo předat osobně prodávajícímu, v tom případě bude převzetí zboží domluveno v každém jednotlivém případě a to telefonickou cestou.

2. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém bylo převzato při dodávce. Ke zboží je nutné přiložit doklad o koupi. Vždy se musí použít takový typ ochranného obalu, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato

3. Ihned po obdržení zboží zašle prodávající kupujícímu reklamační protokol.

4. Zboží musí být pro přepravu zpět podávajícímu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

5. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

6. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, především příslušný daňový doklad.

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

10. O vyřízení reklamace budete prodávající informovat kupujícího e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky obdrží kupující zprávu o expedici balíku a termínu doručení.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tj. podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s ustanovením § 1829 NOZ i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

 1. zasláním na adresu prodávajícího Martin Marek, Polní 484, 33209 Štěnovice.
 2. osobním předáním prodávajícímu – místo a čas předání si kupující s prodávajícím předem dohodne a to telefonicky nebo pomocí e-mailu.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození či zničení vráceného zboží. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné vyrozumění o odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

VIII. Ostatní

Spotřebitel není na základě ustanovení § 1837 písm. b) NOZ oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dojde-li v období mezi objednávkou kupujícího a dodáním zboží kupujícímu na komoditní burze NYMEX/COMEX v New York, U.S.A., k podstatné výchylce ceny výchozí suroviny sloužící k výrobě předmětu objednávky. Podstatnou výchylkou ceny se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí odchylka v rozpětí +/- 3 %.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26.srpna 2022.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.