Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti se získáním Vašich osobních údajů, které jsou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, Vás informujeme podle čl. 13 GDPR takto:

správcem osobních údajů je: Vojenské investiční medaile, IČ: 64374891, se sídlem , Vojenské investiční medaile
účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny, jsou:
kontaktování mé osoby a navazujících služeb správce za účelem nabídky našeho prodávaného zboží formou internetového prodeje zboží s cílem dosažení a podepsání obchodní smlouvy o nákupu zboží a vytvoření dodavatelsko – odběratelského vztahu mezi subjekty a zařazení potencionálního zákazníka do naší obchodní databáze klientů, a to vše v rámci pravidel nařízení GDPR.
právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je: vytvoření obchodního případu.
rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, kontaktní a fakturační adresa, případně název firmy a IČ
Vaše osobní údaje mohou být předány jiným příjemcům. Tito příjemci rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů.
správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou ke splnění právní povinnosti.
máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům dle článku 15 GDPR – získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte dále právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  účely zpracování,
  kategorie dotčených osobních údajů,
  příjemci Vašich osobních údajů,
  plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
  existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, budou-li,
  skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaši osobu.

máte právo požadovat od správce opravu Vašich osobních údajů v případě nepřesností v souladu s čl. 16 GDPR
máte právo na výmaz Vašich osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR
máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v souladu s čl. 18 GDPR - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 dle čl. 77 GDPR
poskytování Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy a nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce s Vám nebude moci předmětnou smlouvu uzavřít.
nedochází k automatizovanému rozhodování – rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování.


Jsem si vědom/a toho a uděluji souhlas s tím, že Správce může mnou poskytnuté osobní údaje (v rozsahu uvedeném výše) poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje pro Správce a poskytují záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů a dále náležitou ochranu osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje poskytnuté Správci, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a poté po dobu nutné archivace v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) práva podat stížnost u dozorového úřadu. Jsem srozuměn/a s tím, že ode dne 25. 5. 2018 mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, poskytl/a jsem je zcela svobodně, vědomě, dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jejich poskytnutí je nezbytné k realizaci shora uvedené služby

V Praze dne: 1.1.2020

Vojenské investiční medaile